Ethica ja Euroopan johtava Cradle to Cradle® -asiantuntija ja sertifiointiyritys EPEA GmbH -Part of Drees & Sommer aloittivat aikaisemmin syksyllä yhteistyön, jossa tähdätään Circular Building C2C® -viitekehyksen edistämiseen. Yhteistyön tarkoituksena on luoda vahva pohja uusien kestävien ja turvallisten tuotteiden sekä rakennusten suunnitteluun.  Saksassa on jo suuri määrä C2C® -viitekehyksen mukaisia Circular Building kohteita ja kasvu tulee jatkumaan.

EPEA:n perustaja, kemisti Michael Braungart on toinen Cradle to Cradle® –suunnittelufilosofian (C2C®) kehittäjistä. Suunnittelufilosofian keskeisenä visiona on maailma, jossa 10 miljardia ihmistä voi elää kukoistaen ja sopusoinnussa luonnon kanssa. C2C® suunnittelufilosofia tähtää positiiviseen kädenjälkeen, kannattavuuden parantamiseen ja innovaatioihin kiertotalouteen perustuvilla toimilla.

C2C®-periaatteissa yhdistyykin olennaisella tavalla suunnittelu sekä kemian tuntemus. Tämä mahdollistaa tuotteiden valmistamisen tavalla, jossa ne on lähtökohtaisesti suunniteltu helposti ja turvallisesti uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäväksi. Viitekehys perustuu käsitteeseen, että “kaikki jäte = ravintoa”. Tällä tavoitellaan sitä, että kaikki käytöstä poistuvien tuotteiden osat ja materiaalit voisivat toimia raaka-aineena uusille tuotteille, jolloin jätteen käsitettä ei enää tarvita.

C2C® -rakennus on energiapositiivinen ja muuntojoustava.

Rakentamisen ympäristössä C2C® -viitekehys ajaa ’positiivisen rakentamisen mallia’, jossa rakennukset tuottavat arvoa sekä ihmisille että luonnolle mm. tuottamalla energiaa, toimimalla materiaalipankkeina ja luomalla monikäyttöisiä tiloja. Lisäksi terveelliset ja kestävät rakennusmateriaalit sekä joustavat ja monikäyttöiset suunnitteluratkaisut parantavat käyttäjiensä elämänlaatua.

Rakennettu ympäristö tuottaa jopa 50% jätteistä, lähes 40% kasvihuonekaasupäästöistä ja käyttää 40% luonnonvaroista. Päästöjä voidaan yksittäisten rakennusten energiatehokkuuden ja oman energiantuotannon lisäksi taklata kaupunkien tasolla, mutta iso osa rakennetun ympäristön päästöistä ja jätteistä johtuu heikosta materiaalien hallinnasta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 60-70 lukujen vain noin viisikymmenvuotiaita taloja, jotka ovat jo tulleet tiensä päähän: rakenteita ei ole suunniteltu muuntojoustaviksi, eikä rakennusosia kierrätettäviksi tai uudelleenkäytettäviksi. Lisäksi rakennuksissa on luvattoman usein sisäilmaongelmia.

Cradle to Cradle® -viitekehyksen avulla päästään ratkaisemaan näitä kaikkia ongelmia. Kun rakennuksissa käytettävien materiaalien turvallisuuteen ja terveellisyyteen kiinnitetään enemmän huomiota, ne takaavat paitsi paremman sisäilmanlaadun, myös materiaalien uudelleenkäytön rakennuksen elinkaaren lopussa. C2C® -viitekehystä kannattaakin hyödyntää suunnittelun tukena ja halutessaan yritys voi myös sertifioida rakennuskomponentin tai materiaalin. Siinä missä itse C2C™-sertifiointi voi pienelle yritykselle olla resurssien ulkopuolella, kaikki pystyvät hyödyntämään toiminnassaan C2C® -periaatteita.

C2C™ -sertifiointi tuotekehityksen tukena

C2C™ –sertifikaatin saaneiden brändien lukumäärä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Melkein 300 yritystä on lähtenyt sertifioimaan ja tähän päivään mennessä yli 8000 tuotetta on sertifioitu. Rakennuksia itsessään ei kuitenkaan voida sertifioida, mutta suunnittelussa C2C® -viitekehystä soveltamalla, sekä käyttämällä C2C™ -sertifioituja materiaaleja ja moduuleja, rakennukset saavat myös parempia LEED ja BREEAM-pisteytyksiä.

 C2C™ -sertifikaatti on maailman tunnetuin ja arvostetuin sertifikaatti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti suunnitelluille tuotteille. Sertifiointi on varmennus siitä, että kuljetaan aidosti kohti toimintamallia, jossa materiaalit pidetään kierrossa loputtomasti ja jäte ja päästöt on suunniteltu pois. Se kannustaa jatkuvaan tuotekehitystyöhön ja siinä tarkastellaan tuotetta viiden eri kategorian kautta, jotka ovat materiaalien puhtaus, tuotteen kierrätettävyys ja materiaalien uudelleenkäyttö, uusiutuva energia & hiilijalanjälki, veden käyttö sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Hyödynnämme Ethican työskentelyssä C2C® -viitekehystä asiakkaidemme rakennetun ympäristön projekteissa sekä tuotekehityksessä. Finnish architects declare climate and biodiversity emergency -julistuksessa kirjoitetaan ”Yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen maapallon ekologista kantokykyä ylittämättä vaatii perusteellisen ajattelutavan muutoksen kaikilta rakennusalan toimijoilta.” C2C® -viitekehys antaa ajattelutavan muutokselle vankan teoriapohjan ja tukee rakennusalan moninaisten haasteiden ratkaisua sekä positiivisten tavoitteiden saavuttamista.

Circular Building ajattelu näyttää tulevan voimakkaasti myös Suomeen ja se edistää pitkäjänteisempää, ekologisempaa ja ihmisystävällisempää rakentamista.

 

Tuuli Kassi, Circular Built Environment -asiantuntija ja kiertotalous -konsultti

+358 44 333 5474 / tuuli.kassi@ethica.fi

Ida Urmas, Cradle to Cradle –asiantuntija ja Circular Design –konsultti

+358505879765 / ida.urmas@ethica.fi