Kiertotalouden edistämisessä ensisijaista, ja muutoksen vaikuttavuuden ydin, on muokata tuotanto- ja palvelutavat suljettujen kiertojen mukaisiksi. Näillä perustavanlaatuisilla muutoksilla voidaan edistää tuotteisiin sitoutuneen arvon, jota on kerrytetty kerroksittain valmistuksen kaikissa vaiheissa, raaka-aineiden louhimisen, materiaalien jalostamisen, komponenttien valmistamisen, kokoamisen, käytetyn energian ja brändin kautta, säilymistä pidempään.

Mitä lähempänä käyttäjää kiertoja voidaan luoda ja ylläpitää, sen paremmin arvo saadaan säilymään. Lineaarisessa mallissa tuotteen arvo romahtaa, ja usein tuhoutuu sen jälkeen, kun tuote on myyty. Kiertotalousmallissa keskitytään arvon säilyttämiseen luomalla, tiivistämällä ja sulkemalla erilaisia kiertoja.

 

Ethica_kiertotaloudenperhoskuva_fi.png

Kiertoja voidaan sulkea suunnittelun ja tuotannon eri vaiheissa. Tarkoituksena on, että materiaalit saadaan kiertämään mahdollisimman tehokkaasti, yhä uudelleen ja uudelleen. Kun suunnittelussa huomioidaan hyödykkeiden elämän loppupää, voidaan ne suunnitella helposti huollettaviksi, korjattavaksi, päivitettäviksi, kunnostettaviksi tai uudelleen valmistettaviksi. Tällaista suunnittelua kutsutaan circular designiksi.

Kiertoja voidaan luoda toimintaketjun eri kohtiin ja niillä voidaan yhdistää ketjun eri vaiheita. Oleellista on pyrkiä siihen, että tuotteen tai sen osien käyttöikää voidaan pidentää mahdollisimman paljon ilman, että materiaalia tarvitsee muokata muodosta toiseen (esim. sulattaa). Muokkaaminen kuluttaa aina “ylimääräistä” energiaa ja prosessoinnista syntyy herkästi hävikkiä.

 

Ethica_Designympyrä.jpg

 

Kiertojen sulkemisen mekanismit

Erilaiset materiaalit, kuten metallit, kuidut ja väriaineet, voidaan jaotella karkeasti kahteen kategoriaan: teknisiin ja biologisiin. Ideaalisessa kiertotaloudessa käytettävät tekniset materiaalit ovat haittaa-aiheuttamattomia (ei-toksisia) synteettisiä tai luonnollisia epäorgaanisia materiaaleja, joilla ei ole ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Teknisiä materiaaleja voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen ilman, että niiden laatu tai eheys kärsii. Laadun ja eheyden säilymisen myötä materiaaleista ei tarvitse tehdä vähempiarvoisia tuotteita, eikä niistä näin ollen tule jätettä.

Teknisten materiaalien laadun ja eheyden säilymistä edistää erityisesti se, että materiaalit pidetään puhtaina. Erilaisista materiaaleista ei suositella muodostettavan seoksia, joista ei voida enää eritellä eri materiaaleja irti toisistaan, mikäli seos itsessään ei ole sellainen, että se toimii kierrossa ja säilyttää ominaisuutensa. Erityisen haitallista on sekoittaa biologisia ja teknisiä materiaaleja keskenään. Tällaiselle materiaaleille kierto ei ole mahdollista ja sen yksi ja ainoa loppuhyödynnysmahdollisuus on jätteenpoltto.

 

Ethica_Biol_Tech_Nutrient_cycles.jpg

 

Biologiset materiaalit ovat puolestaan orgaanisia aineita, jotka voidaan kierrättää luonnollisten prosessien kautta energiaksi ja maanparannusaineeksi esim. biokaasutuotannolla. Niiden sisältämät ravinteet säilyvät kierrossa ja tällaiset maanparannusaineet edistävät hiilen säilymistä maaperässä. Kompostointi on yksi vaihtoehto biologisten materiaalien kierrätykselle, mutta tällöin niiden sisältämä energia valuu hukkaan.

Teknisten materiaalien kierrot voidaan jaotella viideksi kokonaisuudeksi, jotka on esitetty alla. Jotta mahdollisuuksia olisi helpompi ymmärtää ja sisäistää, olemme antaneet jokaisesta käytännön yritysesimerkin.

1. ylläpitö, huolto, korjaus ja kunnostus

Tuotteen eliniän pidennystä tuotteen käytön aikana. Keinoina ensimmäisellä käyttäjällä käyttöiän pidentämisessä ovat varaosat, lisäosat, päivitykset, korjaus- ja huoltopalvelut.

ABB panostaa tuotteidensa pitkäikäisyyteen. Tätä edistetään tehokkaan ylläpidon ja huollon avulla. Tuotesuunnittelun pääpiirteenä on keskeisenä periaatteena modulaarisuus. Asiakkaan laitteet voidaan kunnostaa ja päivittää uutta vastaaviksi. Asiakkaille on tarjolla mm. ennakoivaa huoltoa ja mittatilauksena valmistettavia varaosia.

2. uudelleenkäyttö tuotteena

Tuotteen uusi elämä uudella omistajalla. Seuraavalle käyttäjälle tuote voidaan tarjota käyttöön jopa sellaisenaan tai sen jälkeen, kun se on kunnostettu, korjattu tai muodistettu.

Nokian käytäntönä on verkkojen uudistusten tai laajennusten yhteydessä huolehtia asiakkaalta palautuvien laitteiden kunnostuksesta ja etsiä niille sopivia käyttökohteita.

3. uudelleenkäyttö materiaalina ja uudelleen valmistus

Käytöstä poistetun tuotteen materiaaleista voidaan valmistaa uusi tuote. Tuotteen materiaalit voivat olla irrotettuja osia/komponentteja, jotka käytetään hyödyksi uudessa tuotteessa sellaisenaan. Uusi tuote voi olla sama tai eri tuote. Osat pyritään hyödyntämään suoraan ilman muuntavia käsittelyitä. Menettelyllä voidaan vähentää energian kulutusta ja korvata erityisesti uusien osien valmistusta ja näin ollen neitsyt- ja uusioraaka-aineita.

Google kierrättää datakeskuksissaan komponentteja. Käytöstä poistetuista servereistä otetaan talteen kaikki mahdollinen ja osista kasataan uusia servereitä. Osat, joita ei voida hyödyntää suoraan itse myydään kierrätysmarkkinoilla tai toimitetaan materiaalikierrätykseen.
Ricoh käyttää hyvin laajasti leasing -mallia. Sopimusten kautta palautuvat tuotteet tarkastetaan, puretaan ja kun¬nostetaan perusteellisesti; osia ja komponentteja vaihdetaan ja ohjelmistot päivitetään. Tämän jälkeen kunnostetut tuotteet palautetaan takaisin markkinoille.

4. kierrätys raaka-aineeksi

Muuntaa jätteen raaka-aineiksi. Lisätuottoa voidaan luoda kierrätysteknologian kehittämisellä ja innovaatioilla. Materiaali voi olla uudelleen käsiteltyä materiaalia, esim. metalli tai muovi voidaan erottamisen ja käsittelyn jälkeen käyttää hyödyksi aivan toisenlaisessa käyttötarkoituksessa. Pitäisi pyrkiä siihen, että kierrätys raaka-aineeksi tehdään vain sellaisista osista, joita ei voida hyödyntää sellaisenaan.

Ledil:n tuotannossa syntyvä muovijäte hyödynnetään muiden muovituotteiden valmistuksessa.
Renault on muodostanut tiiviin yhteistyön teräksen kierrättäjän ja jäteyhtiön kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on ollut hahmottaa paremmin tuotesuunnittelussa tuotteen elinkaaren loppupää. Tehtävässä on onnistuttu hyvin ja Renault on säästänyt kustannuksissa, koska raaka-aineiden kierrot pysyvät nyt huomattavasti tiukemmassa kontrollissa ja raaka-aineita voidaan hyödyntää huomattavasti tehokkaammin ja pidempään.

Miten siis kannattaisi aloittaa oman toiminnan analysointi? Mikä on se kriittisin kohta, josta pitäisi aloittaa?

Toiminta muodostaa usein suuren vyyhdin. Se voi tuntuu niin valmiilta paketilta, ettei siitä löydy kiertotaloudelle tilaa tai mitään mahdollisuutta lähteä muuttamaan toimintoja ilman, että koko kerä leviäisi käsiin. Rakentavinta voi olla lähteä erittelemään toiminnan eri osa-alueita ja tarkastella niitä yksi kerrallaan. Tällöin saadaan selkeämpi näkemys siitä, mitä mahdollisia kiertotalouden toimintoja on jo olemassa ja mistä kiertotalouden mekanismeista voisi olla hyötyä ja mitkä niistä olisivat helposti sovellettavissa. Tällöin rakentuu myös hiljalleen koko toiminnan kattava kiertotalouden valmiuksien kokonaiskuva.

Lähdetäänpä liikkeelle

Tarkastelussa voidaan aloittaa esimerkiksi syventymällä kuljetuksiin. Kuljetusten ja logistiikan osalta voidaan aloittaa helpoista kysymyksistä, kuten ”Minkälaisia kuljetustapoja käytetään?”. Seuraavaksi voidaan miettiä voisiko löytyä parempia, tehokkaampia tai nopeampia kuljetustapoja. Voiko esimerkiksi tuote- tai pakkaussuunnittelulla vaikuttaa kuljetukseen tai sen tehokkuuteen? Entä ovatko kuljetustavat energiaintensiivisiä, minkälaisia polttoaineita kuljetuksissa käytetään – olisiko olemassa esim. biopohjaisia vaihtoehtoja? Olisiko kuljetuksissa mahdollista miettiä jonkinlaista kumppanuutta tai kehittää nykyistä kumppanuutta?

Erittäin tärkeää on myös pohtia tuotteen käyttäjän roolia ja hänen tarvettaan. Mihin tarpeeseen tuote vastaa ja mitä käyttäjä tuotteella tekee. Entä mitä käyttäjä tekee tuotteelle käytön jälkeen, minne tuote päätyy? Onko olemassa kannustavia seikkoja esim. kierrätykseen? Mitkä ovat asiakastyypit ja heidän arvonsa? Olisiko mahdollista kehittää palveluita, joiden avulla tuotteiden kiertoa edistettäisiin?Itse tuotteen osalta voidaan tarkastella miten materiaalin, osien, tms. uudelleenkäyttöön voisi tarttua tai sitä voisi edesauttaa. Onko yllä annetuissa kiertotalouden mekanismeissa tai esimerkeissä teille soveltuvaa vaihtoehtoa, tai onko jokin niistä jo käytössä? Pystyisikö mallia kehittämään vielä paremmaksi tai laatimaan jopa oman toimintamallin tai hybridimallin yhdistelemällä useampia malleja. On myös syytä harkita mikä auttaisi kiertojen ja ketjujen kehittämisessä, olisiko kenties uudesta kumppanuudesta apua. Miten materiaalien käyttöä voidaan parantaa, onko käytettyjä osia mahdollista hyödyntää uudelleen sellaisenaan tai voiko materiaalia hyödyntää uudelleen kierrätyksen kautta, entä voisiko sitä jalostaa jollain tapaa? Hukkien ja hävikin tunnistaminen on erityisen tärkeää. Nopein tapa tehostaa materiaalitehokkuutta on minimoida hukkien syntymistä. Missä kohdin syntyy hukkaa? Jos hukkaa syntyy, kuten yleensä, tehostamisesta huolimatta, voidaan tarkastella, miten hukkamateriaalit saadaan pysymään puhtaina ja miten ne voitaisiin hyödyntää uudelleen. Kannattaa myös arvioida milloin materiaalit ovat ulkona kierrosta tai niitä ei voida enää hyödyntää?

Hieman haastavampi tehtävä on koko tuotantoketjun kartoittaminen. Se on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta kokonaiskuvasta voidaan rakentaa mahdollisimman kattava ja informatiivinen. Kartoitus voidaan aloittaa esimerkiksi materiaaleista, mitä niistä tiedetään, mistä ne ovat, mitä ne ovat, ovatko ne kierrätettyjä – voiko niitä saada kierrätettyinä, toisista lähteistä tai toisella tapaa tuotettuina ja niin edelleen. Entä mitä tiedät alihankkijoistasi ja heidän toiminnastaan? Löytyykö koko tuotantoketjua tarkastelemalla mahdollisia kiertoja tai niitä mahdollistavia seikkoja?

Seuraava vaihe: kiertotalouden arvokukkula

Alta löytyy Arvokukkulaharjoitus. Voit hahmottaa kiertojen toteutumista ja sulkemista myös visuaalisesti hyödyntäen kukkulaa. Kukkulan vasemmalla mäellä kerrytetään tuotteen arvoa, kukkulan laella tuotteen arvo on maksimissaan ja jos tuote lähtee vierimään kukkulan oikeaa mäkeä alas, sen arvo laskee. Jos tuote päätyy oikealle puolelle juurelle saakka, on sen ainoa arvo enää jätteenpolton raaka-aineena. Miten ja millä keinoin arvo voitaisiin säilyttää mahdollisimman lähellä huippua?

 

Ethica_arvokukkula.png

 

1: Sijoita nykyinen bisnesmallisi arvokukkulalle

mihin malliin myyntinne perustuu
onko teillä omaa valmistusta
onko teillä tarjolla palveluita (korjausta, huoltoa, liisausta, kuljetusta ym.)
myyttekö liitännäistuotteita, kuten varaosia yms.

2: Sijoita arvoketjusi yhteistyökumppanit arvokukkulalle

miten ja missä kumppanisi toimivat, mitä vaikutuksia näillä on
onko kumppaneiden toiminta eettisesti kestävää, entä kestävääympäristön kannalta
voitko vaikuttaa kumppaneiden toimintaan tai valintaan

3: Tunnista raot ja mahdollisuudet kiertotaloudellisessa kumppanuusverkostossasi

missä kohdin voisi olla tilaisuus luoda esim. uusi palvelu
voisiko tuotteen uudelleen suunnittelulla tehostaa toimintaa tai materiaalien käyttöä (esim. sama osa sopii useampiin tuotteisiin)
materiaalivalinnat
materiaalien takaisin kiertäminen, onko sitä, miten voisi järjestää

4: Muodosta oma kiertotalousstrategiasi

miten ja millä mallilla voisit tehostaa toimintaa ja saada parempaa tuottoa (esim. liisaus tai takaisinotto)

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Millä keinoin ja millä mekanismeilla saat kiertotalouden pyörät pyörimään hyödyksesi?

Kirjoittanut: Lotta Immonen