Ethica koordinoi huhtikuun 2018 lopussa päättynyttä Smart & Clean Urban Food muutosprojektia, jossa luotiin 20 organisaation voimin pääkaupunkiseudulle huippuluokan lähi- ja hävikkiruokamarkkinoita. Projektissa tavoiteltiin systeemistä muutosta pääkaupunkiseudun ruokajärjestelmään, jotta se olisi jatkossa entistä resurssiviisaampi, monipuolisempi ja palvelisi paremmin kaupunkilaisia ja pieniä yrityksiä. Projektin tavoitteena oli mahdollistaa lähi-, villi- ja hävikkiruoan kysynnän ja tarjonnan sujuva kohtaaminen erilaisten myyntialustoina toimivien nettimarkkinapaikkojen kautta.

Muutosta lähdettiin työstämään monen toimijan välisenä yhteistyönä. Projektissa kehitettiin toimijoiden välistä verkostoa ja yhteistyösuhteita erilaisten käytännön pilottien kautta. Ethica orkestroi prosessia ja monipuolisen toimijaekosysteemin rakentumista. Aidosti monipuolisen toimijaekosysteemin luominen oli olennaista projektin onnistumisen kannalta, sillä projektissa luotiin aivan uusia markkinoita, n.k. edelläkävijämarkkinoita. Tämän on tyypillistä siirryttäessä kiertotalouteen. Myyntiin tarjottiin tuotteita ja asiakkaita tavoiteltiin palveluilla, joita ei aiemmin ole ollut saatavilla, kuten esim. elintarviketeollisuuden suurpakkauskokoisia raaka-aineylijäämiä.

Uudet markkinat eivät muodostu vain yritysten tarjonnasta. Innovaatioiden leviämiseen vaikuttavat vallitsevan liiketoimintaympäristön toimijat valintoineen ja päätöksineen, teknologia. Lisäksi niiden syntyyn vaikuttavat olemassa oleva infrastruktuuri sekä erilaiset muodolliset ja epämuodolliset instituutiot, kuten lainsäädäntö ja valvonta, tai sosiaaliset normit ja trendit.

Hyvässä uusia toimija- ja liiketoimintaekosysteemejä kehittävässä projektissa kerätään yhteen kaikki olennaiset toimijat, jotka valinnoillaan, päätöksillään ja tekemisillään luovat, levittävät ja käyttävät teknologioita ja palveluita. Näitä ovat esim. ratkaisujen ja tuotteiden kehittäjät, käyttäjät, rahoittajat, asiantuntijat, lainsäätäjät, virkamiehet, vaikuttajat. Tarvitaan myös toimijoita, jotka edistävät toimijoiden välistä yhteistyötä, levittävät tietoa, muodostavat kokonaiskuvan ja auttavat ekosysteemiä ja tätä kautta markkinoita kasvamaan. Tällaisia toimijoita kutsutaan ekosysteemiorkestraattoreiksi.

 

Ethica_Urban_food_project_network.jpg

Kuva 1: Urbaani ruokaverkosto – Urban food -projektissa kehitetty lähi-, villi- ja hävikkiruoan kysyntää palveleva toimijaekosysteemi.

Urban Food –projektissa muodostettiin malli kiertotaloutta tukevista lähi-, villi– ja hävikkiruoan edelläkävijämarkkinoista ja näitä palvelevien liiketoimintaekosysteemien Smart & Clean –toimintaperiaatteista. Projektissa rakennettiin lähi-, villi- ja lähiruoan markkinoita alustatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen. Sen sijaan, että projektissa olisi mietitty, miten Uudellamaalla pienissä erissä tuotetut tai metsästä kerätyt lähituotteet ja huonosti ennustettavat ruoan hävikkivirrat kohtaisivat kysynnän perinteisiä arvoketjuja optimoimalla, otettiin lähtökohdaksi arvoketjujen uudistaminen. Uudet suoranmyyntimarkkinapaikat mahdollistavat täysin uudenlaisen kysynnän ja tarjonnan suoraa kohtaamista edistävän liiketoimintaympäristön. Mallin mukaisten edelläkävijämarkkinoiden toiminnan ja kasvun tukena ovat uudet innovatiiviset logistiikan ratkaisut, jotka ovat jaettavissa ekosysteemitoimijoiden kesken.

Kiertotalouden ekosysteemien kehityksessä on olennaista tunnistaa ja luoda yhteisiä malleja, joita jokainen toimija voi hyödyntää. Näitä ovat yhtenäiset datamallit ja -prosessit, uudet innovatiiviset logistiikan ratkaisut, yhteistyö vallitsevien toimijoiden kanssa sekä markkinoinnin ja asiakashankinnan tuki. Esimerkiksi Urban Food –edelläkävijämarkkinoita luovat yritykset, markkinapaikat ja uudet urbaanit ruoantuottajat hyötyvät tukeutumisesta toimintoihin, jotka ovat jaettavissa kaikkien ekosysteemitoimijoiden kesken. Pienet toimijat voivat tehostaa oman ydinosaamisensa kehittymistä, kun ekosysteemin tarpeeseen räätälöityjä tukitoimintoja voidaan hankkia kulloisenkin tarpeen mukaisesti, ja mitä tärkeintä, kannattavasti.

 

Ethica_Urban_food_project.jpg

Kuva 2: Urban Food -muutosprojektin malli kiertotaloutta tukevista lähi-, villi- ja hävikkiruoan edelläkävijämarkkinoista ja näitä palvelevien liiketoimintaekosysteemien suoramyyntiin ja alustatalouteen perustuvat smart & clean ratkaisut. 

Arvoketjujen uudistaminen, uusien toimijaverkostojen ja liiketoimintaekosysteemien kehittäminen on olennaista kiertotaloudessa. Ethicalla on ainutlaatuista osaamista kiertotalouden mukaisten liiketoimintaekosysteemien rakentamisesta ja projektimme ovat olleet menestyksiä. Ethica on vahva partneri yritysten ja julkisen sektorin ekosysteemikehityksessä. Smart & Clean Urban Food muutosprojektissa käynnistettiin kiertotalouden mukainen kaupunkiruokaekosysteemi. Projektissa laadittiin ekosysteemikuvaus Smart & Clean ratkaisuineen, jonka voi ladata alla olevasta linkistä.

Lue lisää toimivasta kestävän kaupunkiruoan ekosysteemistä!