Stora Enso julkisti juuri uuden tavoitteensa: vuoteen 2050 mennessä kaikki sen tarjoamat tuotteet ja ratkaisut ovat uudistavia. Yhtiö pyrkii siis maksimoimaan positiivisen ympäristövaikutuksensa pelkän negatiivisten vaikutusten minimoinnin sijasta.  

Ruotsalainen retkivaatebrändi Houdinin tavoitteisiin kuuluu olla 100% kiertotalouden mukainen ja luonnon kiertokulkua jäljittelevä yritys vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen vaativuutta lisää huomattavasti se, että se sisältää myös koko Houdinin ekosysteemin tuotannosta käyttäjään saakka.  

Yhtenä esimerkkinä brändiltä kuuluukin slogan: “We don’t consume materials, we simply borrow materials”.  Houdini käyttää retkivaatteissaan paljon synteettisiä ja teknisiä materiaaleja, jotka on tärkeää saada suljetun kierron systeemiin niiden elinkaaren lopussa ja näin ollen raaka-aineita vain “lainataan” käyttötarkoitusta varten.  

Brändi soveltaa kokonaisvaltaisesti circular designia  ja yhtenä heidän strategianaan on suunnitella vaatteita monomateriaalista, jolloin tuotteet saataisiin mahdollisimman helposti kierrätettyä ja niihin on liitetty takaisinotto –palvelu, joka mahdollistaa suljetun kierron mukaisen toiminnan ja mahdollistaa Houdinille uudistavan kasvun polun.  

Kestävästä kohti uudistavaa kasvua 

’Uudistava kasvu’ -viittausta (eng. regenerative growth) näkee yhä useamman yrityksen vastuullisuustavoitteissa. Yritysjohdossa on ymmärretty, että negatiivisten ympäristö ja sosiaalisten vaikutusten minimointi ei enää riitä, vaan tarvitaan yritystoimintaa, joka tähtää positiivisen vaikutuksen maksimointiin.  

Usein haasteena on, että olemme tottuneet siihen, että taloudellinen ja teollinen toimintamme tuottaa vääjäämättä negatiivisia ympäristö -ja sosiaalisia vaikutuksia. Niinpä hallituksen jäsenet ja johtoryhmä joutuvatkin tekemään hetkellisen ajatusjumpan siitä, mitkä ovat konkreettiset keinot ohjata oma yritys kohti uudistavan kasvun polkua. Miten esimerkiksi toimisi tehdas, josta lähtevä jätevesi olisikin juomakelpoista? 

Kiertotalous ja erityisesti kiertotalouden mukainen, uudistavaan kasvuun tähtäävä suunnittelu – circular design – on avainasemassa uudistavan kasvun luomisessa. Circular design -sana on kuitenkin perinteistä tuotesuunnittelua paljon laajempi yläkäsite ja kohtuullisen vakiintunut kansainvälisessä käytössä seuraaville: ansaintalogiikka, asiakaskokemus sekä tuote -ja systeemitason suunnittelustrategiat.  

Case-esimerkit: Matri ja Fyra 

Teimme vuoderatkaisuja tarjoavan Matrin kanssa projektin, jossa kävimme läpi Ethican Circular Business -työkalulla elinkaaren jokaisen vaiheen sekä lyhyen että pitkän välin kiertotaloustavoitteiden näkökulmasta. Esimerkiksi ansaintalogiikkaa käsitellessä tarkasteltiin tuote palveluna -toimintamallia, kun taas asiakaskokemuksen muotoilua työstettäessä avainkysymyksiä olivat palvelupolun saumattomuus tuotteen ostamisesta ylläpito/korjauspalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Tuote -ja systeemitason suunnittelukohdissa pureuduimme mm. materiaalivalintoihin tuotteen takaisinottoon ja uudelleenhyödyntämismahdollisuuksiin.  

Myös vuoden 2020 sisustusarkkitehtitoimisto Fyran kanssa sovelsimme uudistavan kasvun periaatteita circular design -menetelmämme avulla. Fyralle kehitettiin toimintasuunnitelma tärkeimpien vastuullisuusteemojen ja tavoitteiden toteuttamiseen. 

Suunnittelun kokonaisvaltaisempaa ja strategisempaa lähestymistä käytiin läpi elinkaarimallin avulla ja miten sen avulla voidaan kehittää yrityksen toimintaa kohti vähähiilistä kiertotaloutta.  

On hienoa saada todeta, kuinka asiakkaamme ovat edelläkävijöitä, joiden korkeatasoinen design –osaaminen yhdistyy kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun ja taitavaan materiaalien käyttöön.  

Tämä uudistavaan kasvuun tähtäävä edelläkävijöiden joukko kasvaa nopeaa vauhtia, joten kysymys kuuluukin: uskaltaako teidän yritys seisoa tässä joukossa?  

Ida Urmas & Anne Raudaskoski 

Kirjoittavat toimivat circular design -konsultteina Ethicassa.